Voordat de remediale begeleiding start vindt er een intake-gesprek met de ouder(s) of verzorger(s) plaats. Dit wordt meestal gevolgd door een onderzoek en/of diagnostisch gesprek met uw kind. Als ouders RT wensen wordt door Teach-on-wheels, na onderzoek en inzage van schoolgegevens (waaronder LVS), een onderzoeksverslag gemaakt en een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan staan onder andere alle gestelde doelen, de materialen en de inhouden waarmee de komende periode intensief gewerkt zal gaan worden. Uw kind krijgt 1 maal per week 1 uur Remedial Teaching inclusief voorbereidingstijd en voorrijtijd.

Teach-on-wheels vindt het zeer belangrijk dat kinderen zich op hun gemak voelen en graag komen. Het is belangrijk de extra belasting zo minimaal mogelijk te houten. Dit is de reden dat de remediale begeleiding zoveel mogelijk onder schooltijd plaatsvindt. Dit moet altijd in goed overleg met de school geregeld zijn. Doordat Teach-on-wheels voorrijdt bij school maakt dat de kinderen geen reistijd kwijt zijn en zo min mogelijk missen op school. Omdat het kind wordt opgehaald uit de groep is het mogelijk bij de bestaande situatie aan te sluiten en makkelijker contact te leggen met de leerkracht van het kind. Er vindt een eindevaluatie plaats in het verslag van Teach-on-wheels wordt samengevat wat het effect van de begeleiding is geweest en aansluitend wordt er een voortgangsadvies gegeven dat zo goed mogelijk aansluit bij de specifieke leerbehoefte van het kind.